Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Umxhosa "Imbongi yosiba"

Umxhosa "Imbongi yosiba"

Ndingumthandi wesiXhosa,kwaye ndiyazingca ngokubangumxhosa,Ndingomnye wababhali abasakhasayo,phofu ndibhala ngolwimi lwam lwenkobe Sisixhosa ke eso
Associated tags : imibongo, imidlalo yeqonga

Blogs

imbongi-zakwaxhosa,kunye nababhali

Mandithathe elithuba ndinamkele nina nonke zimbedlenge zasemzXhoseni.Mandinazise kaloku ukuba eligumbi,lomzi wakwaXhosa kulapho sityebiselana khona ngolwazi,ukususela kwimo yentlalo yakwaxhosa,ukuya kwimibongo.Ndithetha nawe nje ndiphezu kophando nzulu malunga ngezinto ezithile ngalomzi wakwaXhosa,kaloku xa utyebisela abantu kufuneka uze nencaza etyebileyo.Ndiyanamkela zidwesha,ndithi khanibe nirhabula kulebhekile siyiselayo.Ndisatshaya
Umxhosa "Imbongi yosiba" Umxhosa "Imbongi yosiba"
Articles : 30
Since : 10/02/2009
Category : Literature, Comics & Poetry

Articles to discover

Imbongi zosiba zakwaXhosa

Le mibongo ke siyikhethe kwimibongo yababhali bemibongo,kwigumbi lethu lemibongo pha kubuso bencwadi(FB),ndiyathemba uzokuyonwabela,kwaye isicelo sethu.Sicela uphose amazwi amabini,ukuya esithathwini,ngenjongo yokukhuthaza aba babhali.Sikunika imvume yokugxeka ngenjongo yokwakha,uncome kanjaqo. Ndisatshaya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amanzi nombane yimpilo!!!

Andingethandi ukuboph'amabande, kodwa ndingathanda ukuthezel'emnxebeni. Athi ke amaXhosa isikhwebu simnandi ngokuchubelana. Yiyo ke lonto ndisithi masijonge imvelaphi yethu, nto leyo iyokuth'isinced'ekubeni sizazi apho siyakhona. Mhla mnene,nditsho ke mandulo phaya. Besisayokukhanyisa ngoofinyafuthi, singamaxhob'encukuthu. Besisay'okulungiselel'isi

kwiliso lengqondo kumnyama

kwiliso lengqondo kumnyama Ndiphakathi kwamadabi andithandabuzisayo,andibangel'ukoyika. Ndixinekile,ndihamba phakathi kwenzima Izabatha eziyenza nzima lehambo ndiyi hambayo. Ngokwengcinga ndibon'impumelelo, Ngelixa ndimadolwa'anzima ngokwasenyameni. Ndikwitonel'elimnyama,ndixinekile Umbilin'uphezulu. Ndivizikhalo,ezilusizi zezilwanyan zasendl'ezinz

Phantsi ngoqhomfo!!!

Zivela ngokuvel'iziqhamo zikabhubhane, sizityala,ngokuzityala. Phofu maxa wambi, singaqondanga. Ze sivune oko kungancumisiyo. Kaloku siphila kwilizwe lenkululeko, ilowo nalowo uhamba ngayibonayo. Bawubek'umthetho woqhomfo lwezisu kulutsha. Ngelabo bathi bayalungisa kanti bayamosha. Lakhul'inqanaba lomitho, lanab'okoqaqaqa entsimini. Lanyuka ngakumb

Yintoni inkululeko

Yintoni inkululeko? Ngokwenene Yintoni inkululeko......... Kudala ndizibuza,andiphelelanga kuwetyisa,kodwa ndibuzile nakwizazi, ndifuna ukwazi,ngokwenene yintoni na inkululeko? Ndinenkolo,nkolo leyo yokuba Amazwi ayadala, adala isenzo,isibi okanye esihle, Bendiba xa ubani esithi ukhululekile, ade agqibelise ngokubhentsisa iminqweno yakhe kwizizwe n

ubukhoboka bomphefumlo

Asinyama yodwa efuman'ubukhoboka. Kodwa nomphefumlo. Izabatha endizakhelwe ngabo bendiba basenyongweni, Intlungu endiyifumene ngokulahlekelwa ngabo ndibathandayo, Ubumnyama balendlela ndiyihambayo. Bundishiye ndilikhoboka elimadolwanzima, Ndiyindidi,ndingaboni nendlela. Umphefumlo wam wophukile,isal'iqamangekil e lentliziyo, Ibotshwe yimiqokozo, Iy

Ilahleko

Lendlel'ibenzima Ndasisibhadu-bhadu, Esibhadula nje ndingaboni nalondlela. Lonto Ingqiqo yam,ubom bam Bushiy'ilahleko........... .......x2 Bendilithemba kwimbedlenge zasemathileni,onk'amehlo abo bewaphose kum Ukusuka komnci,uyokutsho kwingwevu, Wazithengisa zonk'utat'inkomo zakhe, wagqibelis'umama ngaleyo ebeyibekel'ukutheng'into yokuty'ekhaya. Nda
INyange lesihobe,nemibonga!!!

INyange lesihobe,nemibonga!!!

Usimbone"inyange lesihobe" ngomnye wabaculi gxebe imbongi ezithi zivakalise ngakumbi nangakumbi ngohlobo oluthile lomculo. mculo lowo uthi ubangele utshintsho kwingqiqo,nezenzo zontsundu. lomculo ke awukhethi bala nasithomo,umntwana,kunye nomdala bayawuthanda. Nditsho lomculo wesihobe,wenyangi yesihobe. Enye ke yengomo ezibalasele ngakumbi kwithoth

Imfundo ubom

Xa indlela uyibona ngena kuyo uxhabashile,Ewe ndiyazi kungenzeka ithi kanti awuyazi apho isingisele khona lendlela uyihambayo kodwa.Kodwa khawuthathe ithuba uyihambe kuba kaloku kungenzeka ithi kanti londlela iyokuthi idibanise kuleyo ubuzimisele ukuyihamba.Ingaba ndiyavakala na intsingiselo yam kulomqolo mlesi? Eyona nto ke ndizama ukuyiqaqambisa

Imbongi zibhalele wena,nam.Funda mfundi

Sisaqhubeka ke nto zakuthi ngokunithululela lemibongo isuka kubambali,Senza ngako konke okusemandleni ukuniphakela lembiza iseshushu.Kaloku babhalile ababhali bebhalela wena nam,masenje njalo ke nto zobawo ukufunda lemibongo.Into ke esiyicelayo kuni,kukuphosa nje amazwi enkuthazo kwaba babhali. siziphosa kuni ke intambo khanifunde,nifunde,nonwabele