Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Mike Tylko

Mike Tylko

Blogs

Wyroki prawne

Blog o prawach i wyrokach wydawanych przez sądy.
Mike Tylko Mike Tylko
Articles : 7
Since : 10/01/2015
Category : Jobs, Education & Studies

Articles to discover

Stosunek najmu może być rozwiązany

Stosownie do art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c. wyłączony jest z mocy samej ustawy sędzia w sprawie, w której stroną jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, jeżeli pomiędzy sędzią a osobą uprawnioną do reprezentowania tych podmiotów albo wchodzącą w skład jej organów powołanych do działania w ich

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Na tle art. 31 ust. 3 Konstytucji trzeba rozważyć, jakie przesłanki uzasadniają ograniczenia wprowadzone przez art. 673 § 3 k.c. Przepis ten wyłącza bowiem swobodną wolę stron w zakresie określenia treści łączącego je stosunku prawnego. Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie podkreśla się, że ratio legis takiego ograniczenia tkw

strony wprowadziły do umowy dzierżawy

Umowa stron z dnia 15 lutego 1993 r., zawarta na czas oznaczony, przewidywała jednak (w swej treści, jaką strony nadały jej aneksem z dnia 21 grudnia 1993 r.) możliwość jej rozwiązania za wypowiedzeniem w razie zajścia jednego z trzech ściśle określonych przypadków, jednym z których było "nieuregulowanie przedłużenia umowy dzierża

Istnienie konkretnego zobowiązania

Z tego tytułu pomiędzy stronami pozostawała sporna kwota 147.915,21 dochodzona pozwem tytułem zapłaty reszty ceny za sprzedany towar, gdy spór nie dotyczył samej zasadności zobowiązania, jego powstania; wymagalności i wysokości, ale li tylko jego dalszego istnienia, a to wobec złożonego przez pozwaną oświadczenia o potrąceniu z kreo

Ocena organu rentowego

W ocenie Sądu Apelacyjnego organ rentowy nie wykazał, aby wnioskodawca dokonał błędnego obliczenia i opłacenia składek za okresy wskazane w zaskarżonej decyzji. Kwestia związana z rozliczeniem składek na poszczególne tytuły wiązała się z tym, że organ rentowy we właściwym czasie nie dokonał odprowadzenia należnej części opłac

Przesłanki skuteczności zarzutu

Powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w (...) kwoty 300.000 złotych tytułem zadośćuczynienia, a nadto zobowiązania pozwanego do przeproszenia go "za niehumanitarne warunki życia panujące w więzieniu" w czasie odbywania przezeń kary pozbawienia wolności (od lipca 2007 do 19 maja 2008 r.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) decyzją z dnia (...), nr (...) orzekło o stwierdzeniu nieważności decyzji Naczelnika (...) z dnia (...)., w części dotyczącej gruntu stanowiącego aktualnie własność gminy. W uzasadnieniu organ stwierdził, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 7 ust. 2 dekretu z d