Not yet registered? Create a OverBlog!

Create my blog
Jean Baptiste NYIRISHEMA

Jean Baptiste NYIRISHEMA

Blogs

MURAKAZA NEZA KURUBUGA RWA NYIRISHEMA

MURAKAZA NEZA KURUBUGA RWA NYIRISHEMA

MUHAWE IKAZE
Jean Baptiste NYIRISHEMA Jean Baptiste NYIRISHEMA
Articles : 59
Since : 06/05/2016

Articles to discover

KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA*

KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA*

INTEGO: KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA* *Matayo 5:8* _Hahirwa ab’imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana._ *Abaheburayo 12:14* _ mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana._ *Yesaya 66:2b* _ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n’ijambo

CHRISTIAN DISCIPLESHIP PROGRAMME INTAMBARA Y’UMWUKA Y’UMUKRISTO

CHRISTIAN DISCIPLESHIP PROGRAMMEINTAMBARA Y’UMWUKA Y’UMUKRISTO.Ubusobanuro: Intambara cyangwa amakimbirane, n’ubwumvikane buke buba hagati y’imyuka ibiri ikimbirana, buri mwuka ushaka gukuraho undi ngo ubone uko uhagarika kubaho kwawo n’imirimo yawo. Aya makimbirane ashobora kubaho mu buryo bw’umwuka cyangwa mu buzima bufatika. Intambar
UNDERSTANDING and COURAGEOUS HEART to read to the end.  MAY our MINDS BE ENLIGHTENED BY GOD 's WISDOM in JESUS ' mighty name I PRAY, AMEN. Stay blessed 🙂               *TEN (10) GOLDEN SECRETS OF MARRIAGE:

UNDERSTANDING and COURAGEOUS HEART to read to the end. MAY our MINDS BE ENLIGHTENED BY GOD 's WISDOM in JESUS ' mighty name I PRAY, AMEN. Stay blessed 🙂 *TEN (10) GOLDEN SECRETS OF MARRIAGE:

UNDERSTANDING and COURAGEOUS HEART to read to the end. MAY our MINDS BE ENLIGHTENED BY GOD 's WISDOM in JESUS ' mighty name I PRAY, AMEN. Stay blessed 🙂 *TEN (10) GOLDEN SECRETS OF MARRIAGE:* *TO THOSE WHO ARE MARRIED AND/OR ARE PREPARING TO GET MARRIED SOON* 1. *EVERYONE YOU MARRY HAS A WEAKNESS* Only God has no weakness. Every rose flower has

IMWE MU MIRIMO YO KWIZERA*

IMWE MU MIRIMO YO KWIZERA* Abaheburayo 11:1-2 Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ni ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye aba kera bahamywa neza, ni uko bari bagufite. Kwizera gufite imirimo myinshi ntiwayivuga yose ariko reka mvugeho imwe muriyo. 1. Kwizera kurema ibigaragarira abantu ko bit
IYO IGIHE CYAWE CYO KUVA I LODEBARI KIGEZE*

IYO IGIHE CYAWE CYO KUVA I LODEBARI KIGEZE*

umunsi mwiza Kuri twese! Amahoro ntimutinye kuko Uwiteka ni umurengezi. Ntutinye abanzi bawe, kuko: -Iyo Goliati atahaba Dawidi yari guhera mu ntama -iyo Farawo atahaba abisiraheli ntibari kubona icyubahiro cy'Imana imbere y'inyanja itukura -iyo hataba agashinyaguro ka Penina Hana ntiyari kubona umunezero wo kubyara -iyo Hamani atahaba ntabwo Morid

KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA*

INTEGO: KUGIRA UMUTIMA UTANDUYE IMBERE Y’IMANA* *Matayo 5:8* _Hahirwa ab’imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana._ *Abaheburayo 12:14* _ mugire umwete wo kubana n’abantu bose amahoro n’uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana._ *Yesaya 66:2b* _ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n’ijambo
Pr Mazimpaka:

Pr Mazimpaka:

Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti "Habeho umucyo", umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragorob

SODOMO NA GOMORA

SODOMO NA GOMORA Umuriro wahurudutse uvamwijuru wikubita isodomo .sodomo na gomora ubushaka bwemera ko ko koko byabayeho Abashakashatsi bemeza ko habayeho umuriro cyangwa ibibuye byahurudutse biva mwisanzure byaka umuriro bigwa Isodoma maze hararimbuka ibyo bibuye biva kubera gusekurana kwisi nindi mibumbe hamwe ninyenyeri maze bikavungukaho umurir
IKIMETSO CYO GUTWARWA.

IKIMETSO CYO GUTWARWA.

1Abakorinto 11:10Ni cyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. IKIMETSO CYO GUTWARWA. Kwambara igitambaro n'ikimenyetso cyo kuba munsi y'ubutware bw'umugabo igihe cyose.Kandi iyo atwikiriye umutwe aba arimo kuvuga ngo ndubaha uwo twashakanye.Kubw'abamalaika bisobanura kuganduka murwego rwo kubwiriza ub

GUSANGIRA BY'UKURI!

1Abakorinto 11:20Byongeye kandi iyo muteraniye hamwe, ntimuba muteranijwe no gusangira Ifunguro ry'Umwami wacu by'ukuri, GUSANGIRA BY'UKURI!Imwe munengye y'amateraniro Paul yanengaga guterana kw'abakorinto nuko mwiterana ryabo hatabagamo ubumwe mw'isangira. Aha yabivugaga yerekeza k'ugusangira bamanyura imitsima murwego rwo kwibuka ipfa n'izuka rya